Skip to content

Dit is non-bancair financieren

Non-bancaire financiering zijn alle financieringsvormen die niet door een bank worden verstrekt. Deze worden aangeboden door diverse non-bancaire financiers. Voordelen van een non-bancaire financiering kan onder andere de financieringsbereidheid zijn, de snelheid van financiering en specialisme van de aanbieder. De vormen, kenmerken en aanbieders van non-bancaire financiering met het Keurmerk Erkende MKB Financier staan hier vermeld.

Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering. Een grote groep investeerders/beleggers (veel, maar niet uitsluitend particulieren) investeert gezamenlijk in één project of onderneming. De inleg per persoon kan vanaf relatief kleine bedragen, waardoor de groep van investeerders/beleggers die de vereiste financiering bijeenbrengt groot kan zijn. Het bijeenbrengen van vraag naar en aanbod van geld vindt plaats via een online crowdfunding platform. De crowdfunding van zakelijke leningen wordt veelal aangeduid als crowdlending.

Kenmerken
Snel, extra exposure, meer gebaseerd op de prestaties van een bedrijf dan op zekerheden, combinatie met bankfinanciering goed mogelijk.

Doelgroepen
Bestaande bedrijven, starters en snelle groeiers.

Crowdfunders met keurmerk
Collin Crowdfund
Geldvoorelkaar
NLInvesteert
Invesdor

MKB Beurs

MKB Beurs

Een MKB beurs brengt ondernemers en (institutionele) beleggers samen voor financiering en rendement Het is een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in mkb bedrijven. Dat kan in de vorm van (certificaten van) aandelen en obligaties (leningen). De (certificaten van) aandelen en de obligaties zijn verhandelbaar.

Kenmerken
Verhandelbaar, (semi-) risicodragend vermogen (leidt tot verdere vergroting additionele leencapaciteit), financiering vanaf € 1 miljoen, exposure, beursnotering vergt specialistische voorbereiding

Doelgroepen
Bestaande bedrijven met bewezen trackrecord, bedrijven met snelle groei.

MKB Beurs met keurmerk
NPEX

Direct lending

Direct lending

Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij niet bancaire geldverstrekkers zonder tussenkomst van een bank rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven. Vaak investeren meerdere geldverstrekkers samen in een fonds dat als financier optreedt voor ondernemers. Het aanbod vindt plaats via gespecialiseerde platforms. Voor de MKB ondernemer/klant is dit
platform een loket met een zelfde functie als een bankloket, maar met geheel andere werkwijze, voorwaarden en condities.

Kenmerken
Snel, veel verschillende aanbieders die als nichespeler onderscheidend zijn, combinatie met bankfinanciering goed mogelijk.

Doelgroepen
Er zijn veel verschillende direct lenders met ieder hun eigen doelgroepenbeleid. Hierdoor is voor nagenoeg alle bedrijven, branches en financieringsbedragen een passende direct lender te vinden

Direct lenders met keurmerk
Voordegroei
PIN voorschot
Yeaz!
Swish Fund
OPR Bedrijfskrediet
Bridgefund


Factoring

Factoring

Factoring is één van de vormen van objectfinanciering. Objectfinanciering is een zakelijke financiering die in directe relatie staat met de investering: er zijn drie vormen van objectfinanciering: vastgoedfinanciering (onroerend goed), leasing (bedrijfsmiddelen) en factoring (debiteuren).

Factoring is debiteurenfinanciering: de onderneming draagt zijn debiteuren over aan een factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt goedgekeurde vorderingen onmiddellijk uit onder inhouding van een vooraf gesproken percentage. Een bedrijf beschikt hierdoor direct over het geld en hoeft niet te wachten totdat de klanten de facturen hebben betaald.

Kenmerken
Debiteurenfinanciering, hoge financieringsgraad, snel beschikking over liquiditeit, flexibel, groeit en krimpt met omzetfluctuaties, extra diensten mogelijk (overdragen debiteurenrisico, verzekering,
debiteurenbeheer).

Doelgroepen
B2B, groeibedrijven Verschillende factoraars hebben verschillende doelgroep focus.

Factoring met keurmerk
Voldaan
FreelanceFactoring
Svea Finans

Leasing

Leasing

Leasing is één van de vormen van objectfinanciering. Objectfinanciering is een zakelijke financiering die in directe relatie staat met de investering: er zijn drie vormen van objectfinanciering: vastgoedfinanciering, leasing (bedrijfsmiddelen) en factoring (debiteuren).

Bij leasing wordt financiering verstrekt op specifieke activa. De meest bekende vorm is autolease, maar ook andere activa zijn te leasen: productieapparatuur, magazijninrichting, kantoorinventaris, computers, etc. Er zijn twee hoofdvormen:

• Financial lease: juridisch een zuivere leenvorm op annuïteitsbasis.
• Operational lease: juridisch een huurvorm, waarbij de eigendom van het object kan verworven op het eind van de looptijd tegen betaling van een slottermijn. Operational lease kent extra diensten zoals verzekering en onderhoud.

Kenmerken
Hoge financieringsgraad (tot 100%), eenvoudig, overige activa van het bedrijf blijven onbezwaard, extra servicediensten mogelijk

Doelgroepen
Toepasbaar voor alle bedrijven

Leasing met keurmerk
Geen

Vastgoedfinanciering

Vastgoedfinanciering

Factoring is één van de vormen van objectfinanciering. Objectfinanciering is een zakelijke financiering die in directe relatie staat met de investering: er zijn drie vormen van objectfinanciering: vastgoedfinanciering (onroerend goed), leasing (bedrijfsmiddelen) en factoring (debiteuren).

Binnen het aanbod van vastgoedfinanciers zijn er verschillende specialismen, zoals financiering van:

• van commercieel vastgoed (verhuur, hypotheken voor verhuurde woningen, financiering van beleggingspanden). De financieringsbeoordeling wordt voornamelijk gebaseerd op de cashflowcapaciteit van het onderpand;
• bedrijfspand eigen gebruik. De financieringsbeoordeling wordt voornamelijk gebaseerd op de cashflowcapaciteit van de onderneming. onderpand. Belangrijke ratio: LTV: Loan To Value: de maximale hoogte van de lening wordt mede bepaald door de waarde van het onderpand.

Kenmerken
Naast algemene geldverstrekkers zijn er veel gespecialiseerde vastgoedfinanciers, aflossingsvrije deel mogelijk.

Doelgroepen
Alle ondernemers en vastgoedinvesteerders

Vastgoedfinanciers met keurmerk
Mogelijk

Microfinanciering

Microfinanciering

Oorspronkelijk wordt met de term microfinanciering kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro’s) bedoeld die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden wat hen de gelegenheid biedt te investeren en zodoende zelfstandig inkomen te verwerven. Binnen zakelijke financiering worden financieringen tot € 250.000 als microkrediet aangeduid. In dit segment zijn veel online aanbieders werkzaam. Het gezicht van microkrediet in Nederland is
Qredits: een grote, nationaal opererende, professionele aanbieder.

Kenmerken
Financiering tot maximaal € 250.000, coaching mogelijk (Qredits).

Doelgroepen
Kleine (ook jonge) bedrijven, starters, ZZP’ers

Microfinanciers met keurmerk
Qredits
PIN voorschot

Kredietunie

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Er zijn twee varianten:

• Het centrale kasmodel: mkb ondernemers stellen via een gemeenschappelijke kas middelen ter beschikking aan anderen die behoefte hebben aan financiering.
• Het community fundig model, ofwel bemiddelingsmodel: Ondernemers/investeerders die lid zijn van de kredietunie beoordelen zelf per kredietaanvraag of zij als investeerder willen meedoen en geld ter beschikking willen stellen. De kredietvragende ondernemer wordt gefinancierd door circa vijf tot vijfentwintig verschillende investerende leden.

Kenmerken
Tot € 250.000, grote betrokkenheid van leden,
“traditioneel relatiebankieren”, regionaal
netwerk

Doelgroepen
Ondernemers binnen de regio of branche van
een kredietunie

Kredietunie met keurmerk
Geen

Private equity

Private equity

De term private equity is een verzamelnaam voor verschillende soorten investeerders die rechtstreeks of d.m.v. een investeringsvehikel investeren in ondernemingen, veelal in de vorm van aandelenkapitaal, vaak in combinatie met achtergestelde leningen. In de wereld van corporate finance worden veel termen gebruikt, zoals accelerator (ook incubator genoemd), die zich richt op jonge bedrijven, business angels en informal investors die investeren in bestaande en groeiende bedrijven,
participatiemaatschappijen en regionale investeringsmaatschappijen.

Kenmerken
Professioneel (in afwijking van FFF), soms eist investeerder een (behoorlijk) deel van de aandelen opeist, meer dan geld alleen: investeerder kan ook kennis, netwerk en coaching inbrengen.

Doelgroepen
Bedrijven met behoefte aan risicodragend kapitaal, vroege fase bedrijven (nog in ontwikkelfase, vóór marktintroductie), bedrijven in snelle groeifase.

Private Equity met keurmerk
Geen

Family, Friends & Fans: FFF

Family, Friends & Fans: FFF

De inner-circle van een ondernemer kan, met name bij kleine, startende en jonge ondernemingen één van de belangrijkste bronnen van financiering vormen. Family, Friends en Fans kennen de ondernemer. Zij hebben een persoonlijke relatie met de ondernemer en laten hem ook niet zomaar vallen als het even tegenzit.

Bij FFF kun je terecht voor raad en hulp, voor ideeën en ook geld. Voor een ondernemer geldt dat ‘leven’ en ‘ondernemen’ door elkaar heen lopen, samenvloeien tot één geheel. Daardoor heeft zijn onderneming een grote invloed op
hem en zijn privéomgeving. Het gevolg is dat zijn naaste omgeving veelal sterk betrokken is bij zijn ondernemerschap, wat zich kan uiten in financiële betrokkenheid.

Kenmerken
Informeel, vermenging van business met persoonlijke relaties, financiering meer op basis van emotie dan ratio.

Doelgroepen
In praktijk vooral starters, kleine bedrijven en snelle groeiers.

FFF met keurmerk
Geen

Ketenfinanciering

Ketenfinanciering

Verzamelnaam van allerlei financieringsafspraken tussen bedrijven onderling in de keten (leverancierskrediet). Ketenfinanciering is “de dichtstbij zijnde financiering” voor een ondernemer. Immers: waar een transactie plaatsvindt (inkoop,
verkoop, dienstverlening, etc.) zijn 2 partijen actief. Als koper en verkoper overeenkomen dat de verkopende partij (gedeeltelijk) later dan het transactiemoment wordt bepaald vindt financiert de verkoper in feite de koper/afnemer.

Een goede leveranciers-afnemersrelatie is goud waard: ze levert beide partijen rust en continuïteit. Die verbondenheid is mooi, maar als je met handen gebonden bent, is de vrijheid beperkt. Zolang de relatie gekenmerkt wordt door partnership, samenwerking en open communicatie is er niets aan de hand.

Kenmerken
Relatief eenvoudig, goedkoop, verbetert financieringsmogelijkheden direct, als een koper aanspraak wil maken op garantie heeft hij de nog openstaande vordering als stok achter de deur.

Doelgroepen
Toepasbaar in alle ketens tussen alle soorten
ondernemingen.

Ketenfinanciering met keurmerk
Geen

Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie (WNP) is een instrument waardoor medewerkers van een bedrijf kunnen deelnemen in (certificaten van) de aandelen van hun werkgever. De medewerkers participeren (investeren) in het kapitaal en worden op deze manier
mede-eigenaar. Dit leidt tot een versterking van het eigen vermogen van de onderneming. Hierdoor wordt de leencapaciteit van het bedrijf vergroot.

Het primaire doel van participatie door medewerkers is niet de financiering van de onderneming, het ligt in het creëren van bijzondere arbeidsvoorwaarden. Toch wordt deze financieringsvorm hier vermeld, omdat ze past in de huidige tijd. Medewerkers zijn onafhankelijk, bewust, meer ondernemingsgezind en vaak specialistisch opgeleid of ontwikkeld – allemaal ingrediënten die werknemersparticipatie rechtvaardigen. Het is een financieel instrument met bredere werking dan financiering alleen.

Kenmerken
Vergt zorgvuldige voorbereiding, levert beperkte financiering op, bindt medewerkers krachtig aan het bedrijf, wordt vaak als instrument voor arbeidsvoorwaarden ingevoerd.

Doelgroepen
Vaak bedrijven met kenniswerkers, bedrijven die
groei verwachten, bedrijf moet wel zekere mate
van stabiliteit hebben.

Werknemersparticipatie met keurmerk
Geen

Crowdfunding, Microfinanciering, Direct Lending, Factoring, Vastgoedfinanciering. Welke financier en financieringsvorm past bij jouw onderneming?